ALGEMENE VOORWAARDEN: DURA-POMPEN

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere huidige en toekomstige aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst die betrekking heeft op door Dura-Pompen, tevens handelend onder de naam Dura-Pompen, gevestigd te Appelscha, verder te noemen “Dura-Pompen”, te leveren diensten of producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die Dura-Pompen heeft verzocht of heeft opgedragen om diensten te verlenen alsmede iedere (rechts)persoon die bij of via Dura-Pompen goederen bestelt en/of koopt. In deze algemene voorwaarden wordt met “consument” uitsluitend de klant bedoeld die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

1.3. Eventueel door de klant gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5. Dura-Pompen mag haar (algemene) voorwaarden wijzigen. Deze wijzigingen gaan vier weken na de bekendmaking in, of op een latere datum die Dura-Pompen op de bekendmaking vermeldt. Als de klant een wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden ingaan. De opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Dura-Pompen te zijn ontvangen. Indien die opzegging niet of niet tijdig is ontvangen door Dura-Pompen, wordt de klant geacht met de wijziging te hebben ingestemd.

2. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door Dura-Pompen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van Dura-Pompen of door feitelijke uitvoering door Dura-Pompen komt een overeenkomst tot stand. De klant heeft – behoudens eventuele in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst genoemde gevallen – niet het recht een geplaatste bestelling te annuleren of gesloten overeenkomst op te zeggen, tenzij (1) dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat mogelijk zou maken of (2) sprake is van een overeenkomst van opdracht tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een natuurlijk persoon, in de zin van artikel 408 lid 3 BW.

2.2. Dura-Pompen kan binnen 7 dagen na het sluiten van de overeenkomst zijn instemming herroepen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn de overeenkomst ontbinden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat zou verbieden.

2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, is elke aanbieding gebaseerd op verrichting van de geoffreerde prestatie onder normale omstandigheden en gedurende de normale werkuren op werkdagen.

2.4. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Dura-Pompen.

2.5. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van Dura-Pompen ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

2.6. Wijzigingen van de overeenkomst binden Dura-Pompen slechts voor zover deze schriftelijk door Dura-Pompen zijn bevestigd c.q. feitelijk door Dura-Pompen zijn uitgevoerd.

2.7. Indien in een offerte of aanbieding voor meerdere diensten of producten een prijsopgave is verstrekt, bestaat voor Dura-Pompen geen verplichting tot levering van slechts een deel van de genoemde diensten of producten tegen de in die offerte of aanbieding genoemde prijzen.

2.8. Dura-Pompen is bevoegd om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst aan derden over te dragen. Ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een consument, blijft Dura-Pompen aansprakelijk voor de nakoming door de derde, tenzij sprake is van een overdracht in verband met overdracht van onderneming.

2.9. Dura-Pompen is niet verplicht om, nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, een door de klant gewenste wijziging door te voeren. Dura-Pompen kan aan de instemming met een door de klant gewenste wijziging de voorwaarde verbinden dat pas medewerking wordt verleend zodra de voor Dura-Pompen aan die wijziging verbonden kosten door de klant daadwerkelijk zijn vergoed.

3. Uitvoering van de overeenkomst

Medewerking en verantwoordelijkheden van de klant

3.1. De klant zal Dura-Pompen steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verstrekken welke noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor de kwaliteit, juistheid en volledigheid van de door haar aangeleverde gegevens en inlichtingen.

3.2. Indien de gegevens waarover Dura-Pompen voor een goede uitvoering van de overeenkomst dient te beschikken niet of niet tijdig door de klant aan Dura-Pompen ter beschikking worden gesteld of indien de klant op andere wijze niet aan haar verplichtingen als verwoord in dit artikel voldoet, heeft Dura-Pompen, onverminderd haar overige rechten, het recht om tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst over te gaan en om de kosten die uit de aldus ontstane situatie voortkomen tegen de bij Dura-Pompen gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

3.3. Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien (1) de klant afname op het overeengekomen moment weigert, (2) de klant nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of (3) geen moment voor afname is overeengekomen en binnen uiterlijk 14 dagen nadat melding is gedaan dat de producten kunnen worden afgehaald de klant de producten niet heeft afgehaald, is Dura-Pompen gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan. De vergoeding verschuldigd door de klant voor die opslag aan Dura-Pompen bedraagt per maand ten minste 10% van de waarde van de opgeslagen producten, tenzij de werkelijke kosten voor opslag hoger zouden zijn.

3.4. Goederen gelden als (onder eigendomsvoorbehoud) geleverd, zodra Dura-Pompen de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Dura-Pompen of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.

3.5. De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door Dura-Pompen steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend en niet fataal. Indien tussen Dura-Pompen en de klant is overeengekomen dat de overeenkomst binnen een specifieke termijn zal worden nagekomen, moet de betreffende termijn geacht worden bij benadering te zijn opgegeven en te zijn vastgesteld in de verwachting dat alle ter zake relevante omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst niet zullen wijzigen. De enkele overschrijding van een in de voorgaande zin genoemde termijn, brengt Dura-Pompen niet in verzuim. In geval van overschrijding van de termijn zal de klant voorafgaand aan het versturen van een eventuele ingebrekestelling in overleg treden met Dura-Pompen omtrent het voorkomen van verdere vertraging.

3.6. Dura-Pompen heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.7. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, is Dura-Pompen gerechtigd de uitvoering van onderdelen van de overeenkomst die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.8. Onverminderd het voorgaande, is Dura-Pompen bevoegd (een deel van) de te leveren zaken voorafgaand aan de overeengekomen levertermijn bij de klant te bezorgen en de klant daarvoor te factureren, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat zou verbieden.

3.9. Het is de klant niet toegestaan om het door Dura-Pompen geleverde onverpakt of in een gewijzigde dan wel andere verpakking dan de originele door of in opdracht van Dura-Pompen aangebrachte verpakking aan derden te verstrekken, zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Dura-Pompen.

3.10. Indien medewerkers van Dura-Pompen of medewerkers van derden die door Dura-Pompen zijn ingeschakeld werkzaamheden dienen te verrichten op de locatie van de klant of op een door de klant aangewezen locatie elders, zal de klant er voor zorg dragen dat op die locatie alle faciliteiten en voorzieningen voorhanden zijn die voor een behoorlijke en veilige uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs benodigd zijn. De met laatstgenoemde faciliteiten en voorzieningen gemoeide kosten komen voor rekening van de klant.

3.11. De uitvoering van een overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden kunnen hier derhalve geen rechten aan ontlenen.

Levering(stermijnen)

Uitvoering overeenkomst

4. Eigenschappen van het geleverde

4.1. Indien en voor zover het geleverde niet door Dura-Pompen zelf is ontwikkeld maar door Dura-Pompen bij een derde is ingekocht, kan de klant op eerste verzoek de beschikking krijgen over (een kopie van) het data-sheet dat Dura-Pompen van die derde ten aanzien van het geleverde heeft verkregen.

4.2. Het is mogelijk dat de eigenschappen van het door Dura-Pompen geleverde, van hetzelfde soort en van hetzelfde type, geringe onderlinge afwijkingen vertonen. Ongeacht of de klant van voornoemd recht op kennisneming van het data-sheet gebruik heeft gemaakt, is Dura-Pompen niet verantwoordelijk voor de bedoelde geringe onderlinge afwijkingen indien het geleverde voldoet aan de criteria zoals die op het datasheet zijn weergegeven.

4.3. Dura-Pompen is niet verantwoordelijk voor geringe onderlinge afwijkingen indien het geleverde voldoet aan de criteria zoals opgenomen op het data-sheet.

4.4. Tenzij Dura-Pompen aan de klant uitdrukkelijk heeft medegedeeld dat het geleverde door Dura-Pompen zelf is ontwikkeld, dient de klant ervan uit te gaan dat een data-sheet op eerste verzoek ter beschikking wordt gesteld.

4.5. Ten aanzien van consumenten geldt hetgeen hiervoor is opgenomen slechts niet indien (1) hij die afwijking in redelijkheid niet hoefde te verwachten, (2) door de afwijking normaal gebruik van het product niet mogelijk zou zijn en (3) de afwijking dermate van omvang is dat in redelijkheid niet gezegd kan worden dat Dura-Pompen heeft voldaan aan haar verplichting (alsdan rekening houdend met hetgeen in dit artikel is opgenomen over de aannemelijkheid dat sprake gaat zijn van afwijkingen).

5. Prijzen (en honorarium)

5.1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd (tenzij expliciet anders vermeld). Eventuele kosten betrekking hebbend op transport, import en/of inklaring van door Dura-Pompen aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

5.2. De in de aanbiedingen van Dura-Pompen weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is Dura-Pompen gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten dat zou verbieden. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag of plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

5.3. Kosten met betrekking tot montage- en installatiewerkzaamheden komen voor rekening van de klant.

5.4. Indien door Dura-Pompen en de klant het honorarium voor de door Dura-Pompen te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, dient het honorarium te worden berekend op grond van de werkelijk bestede uren. Daarbij wordt het uurtarief van Dura-Pompen gehanteerd zoals is overeengekomen met de klant, danwel -indien geen honorarium zou zijn overeengekomen- het redelijke honorarium dat Dura-Pompen hanteerde in de periode waarin de werkzaamheden werden verricht.

5.5. Indien door partijen het honorarium voor de door Dura-Pompen te verrichten werkzaamheden niet is vastgesteld op een bepaald totaalbedrag, geldt voor werkzaamheden die noodzakelijkerwijs of op verzoek van de klant buiten de normale werkuren en normale werkdagen zijn verricht een toeslag op het uurtarief als bedoeld in het voorgaande lid. Deze toeslag bedraagt:

5.6. Dura-Pompen is gerechtigd bij de klant reistijd in rekening te brengen alsmede om reiskosten en eventuele verblijfskosten aan de klant door te berekenen, tegen uurtarieven zoals in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaald.

– per gewerkt uur tussen 18.00 uur en 20.00 uur: 25 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur tussen 20.00 en 23.00 uur: 50 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur tussen 23.00 uur en 08.30 uur: 100 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur op zaterdag: 100 % van het uurtarief;

– per gewerkt uur op zon- en feestdagen: 100 % van het uurtarief;

6. Betaling

6.1. Betaling dient steeds plaats te vinden voorafgaand aan de levering of uitvoering van de werkzaamheden, tenzij anders overeengekomen. Deze termijn (of een nader overeengekomen termijn) heeft te gelden als een fatale termijn. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op Dura-Pompen te verrekenen met de door Dura-Pompen in rekening gebrachte bedragen of betaling van een factuur op te schorten in verband met beweerdelijke tegenvorderingen. Deze onmogelijkheid geldt niet indien dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten een dergelijke onmogelijkheid zou verbieden.

6.2. Dura-Pompen heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

6.3. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Dura-Pompen aangewezen bankrekening. Dura-Pompen heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Dura-Pompen, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Dura-Pompen is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Dura-Pompen bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor Dura-Pompen voorvloeiende schade.

6.4. Eventuele bezwaren ten aanzien van de juistheid van een door Dura-Pompen verzonden factuur, dienen uiterlijk 1 maand na verzending van die factuur Dura-Pompen te hebben bereikt. Indien deze bezwaren Dura-Pompen bereiken nadat deze termijn is verstreken, geldt de factuur als vaststaand en vervalt het recht van de klant om deze factuur te betwisten.

6.5. Dura-Pompen is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan Dura-Pompen verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

6.6. Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan Dura-Pompen vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand, dan wel de wettelijke handelsrente als die rente hoger is.

6.7. Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan Dura-Pompen verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of Dura-Pompen buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van Dura-Pompen om schadevergoeding te vorderen.

6.8. Onverminderd de overige rechten van Dura-Pompen uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens Dura-Pompen gehouden om de incassokosten te vergoeden, berekend aan de hand van de geldende wet- en regelgeving, die Dura-Pompen heeft moeten maken.

6.9. De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

6.10. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving betreffende het in rekening brengen van (buiten)gerechtelijke kosten, rente en dergelijke.

7. Garantie

7.1. Indien door Dura-Pompen aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

7.2. Indien de klant een gerechtvaardigd beroep op garantie doet zal Dura-Pompen de te verrichten werkzaamheden of de te leveren producten, naar eigen keuze, herstellen dan wel alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen. Indien Dura-Pompen de klant mededeelt tot herstel dan wel het alsnog uitvoeren/leveren zoals overeengekomen te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan Dura-Pompen.

7.3. Alle eventuele garantieverplichtingen en aansprakelijkheden van Dura-Pompen vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van Dura-Pompen wijzigingen in de door Dura-Pompen geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Dura-Pompen zal door de klant tijdig en onbelemmerd in de gelegenheid worden gesteld om onderzoek te doen naar de gegrondheid van een eventueel beroep op garantie, waarbij de klant de producten op zijn kosten aan Dura-Pompen ter beschikking stelt.

7.4. Indien en voor zover de klant verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst nog niet is nagekomen, is Dura-Pompen bevoegd nakoming van haar garantieverplichtingen op te schorten.

8. Reclames

8.1. Eventuele klachten over een door Dura-Pompen geleverd product of over de uitvoering van werkzaamheden, dienen terstond door de klant aan Dura-Pompen schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien acht dagen na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant Dura-Pompen, binnen acht dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.

8.2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is Dura-Pompen niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. Inontvangstname van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Dura-Pompen van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door Dura-Pompen zijn gecrediteerd.

8.3. Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft Dura-Pompen het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform de door haar op dat moment gehanteerde en redelijke tarieven, met een minimum van € 250,00.

8.4. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Dura-Pompen te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van Dura-Pompen, zolang de klant enige vordering van Dura-Pompen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.

9.2. De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid, apart van eigendommen van anderen en als herkenbaar eigendom van Dura-Pompen te bewaren. De klant is verplicht de producten voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Dura-Pompen op eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van de klant op de verzekeraars van de producten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Dura-Pompen te kennen geeft dit te wensen, door de klant aan Dura-Pompen worden verpand op de wijze aangegeven in artikel 3:239 BW, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Dura-Pompen op de klant. De klant zal daarvoor op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Dura-Pompen verlenen.

9.3. De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.

9.4. Bij verkoop op krediet is de klant verplicht van haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, gelijkluidend aan het eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in dit artikel. Bij overtreding van dit artikellid, wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar.

9.5. Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Dura-Pompen tekort schiet of Dura-Pompen goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is Dura-Pompen gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal Dura-Pompen te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de Dura-Pompen en machtigt Dura-Pompen hierbij -voor zover nodig- om dat te doen. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Dura-Pompen een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist.

9.6. Na terugneming van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zal de overeenkomst niet zijn ontbonden, tenzij Dura-Pompen dat kenbaar maakt. De klant zal na terugneming en een mogelijk ontbinding nimmer een vergoeding kunnen ontvangen die hoger is dan de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met Dura-Pompen was overeengekomen, verminderd met de kosten en schade die voor Dura-Pompen uit de terugneming voortvloeien.

9.7. Indien en voor zover geen eigendomsvoorbehoud gevestigd zou kunnen worden of dat eigendomsvoorbehoud zou vervallen, behoudt Dura-Pompen zich hierbij reeds nu voor alsdan pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van de vorderingen, die Dura-Pompen dan uit welken hoofde dan ook jegens opdrachtgever mocht hebben. De klant machtigt hierbij Dura-Pompen om dat pandrecht te vestigen en zal daarvoor tevens op eerste verzoek alle eventuele benodigde medewerking aan Dura-Pompen verlenen.

10. Ontbinding en beëindiging

10.1. De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.

10.2. In geval van verzuim van de klant is Dura-Pompen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan Dura-Pompen verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.

10.3. Dura-Pompen is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen, en tevens vorderingen verband houdend met nog niet gefactureerde maar wel uitgevoerde werkzaamheden of geleverde diensten- worden alsdan direct opeisbaar en tevens kan Dura-Pompen onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten opeisen. Dura-Pompen zal vanwege deze beëindiging nim-mer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

10.4. Ontbinding en beëindiging laten verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn voort te duren na het einde van de overeenkomst onverlet. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen met betrekking tot de vrijwaring ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, betalingsverplichtingen van de klant en geheimhouding.

11. Overmacht

11.1. Dura-Pompen is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Dura-Pompen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door Dura-Pompen niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan. Indien dit beroep zou leiden tot een prestatie die wezenlijk zou afwijken van de toegezegde prestatie,

ingeval van een overeenkomst tussen enerzijds een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en anderzijds een natuurlijk persoon, is de natuurlijk persoon bevoegd de overeenkomst ontbinden.

11.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Dura-Pompen zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij Dura-Pompen als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van Dura-Pompen of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Dura-Pompen.

11.3. Indien Dura-Pompen bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

11.4. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Dura-Pompen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Dura-Pompen.

12.2. De totale aansprakelijkheid van Dura-Pompen zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Dura-Pompen aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

Onder directe schade als bedoeld in deze bepaling wordt uitsluitend verstaan;

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dura-Pompen aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Dura-Pompen toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten die gemaakt zijn ter voorkoming of beperking van de directe schade. 12.3. Dura-Pompen is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.4. Voor zover Dura-Pompen bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruik maakt van de diensten van derden, en deze derden hun aansprakelijkheid hebben beperkt, houden alle aan Dura-Pompen gegeven opdrachten de bevoegdheid in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de klant te aanvaarden.

12.5. Dura-Pompen is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van ingeschakelde derden, behoudens voor zover die tekortkoming het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Dura-Pompen.

12.6. De aansprakelijkheid van diegenen die de aan Dura-Pompen opgedragen werkzaamheden namens Dura-Pompen feitelijk hebben uitgevoerd zoals werknemers van Dura-Pompen of door Dura-Pompen ingeschakelde derden, met inbegrip van aansprakelijkheid uit hoofde van onrechtmatige daad, is uitgesloten.

12.7. Voor een consument geldt hetgeen is opgenomen in dit artikel niet, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen dat zouden verbieden. In dat geval zal worden aangesloten bij bestaande wet- en regelgeving.

Voor indirecte schade, waaronder tevens begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade wegens bedrijfsstagnatie is Dura-Pompen nimmer aansprakelijk.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1. De intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke rechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, naburige rechten, rechten tot bescherming van prestaties inclusief databankrechten op al hetgeen door Dura-Pompen is ontworpen berust bij Dura-Pompen.

13.2. Het is de klant niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit, aan of van het geleverde te verwijderen of te wijzigen. De klant mag het geleverde, waarop de krachtens dit artikel bedoelde IE-rechten betrekking hebben, niet zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Dura-Pompen, vermenigvuldigen, aan derden overdragen en/of openbaar maken, tenzij uit de aard van de betreffende goederen of uit de aard van de tussen partijen bestaande overeenkomst anders voortvloeit. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Dura-Pompen een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Dura-Pompen geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Dura-Pompen in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

13.3. De klant dient ten aanzien van de door haar aan Dura-Pompen verstrekte opdracht over de vereiste (intellectuele) eigendomsrechten te beschikken. Zij vrijwaart Dura-Pompen voor alle aanspraken van derden voor eventuele inbreuken op rechten van derden.

14. Personeel

14.1. Het is de klant strikt verboden om te trachten -direct of indirect- personeel van Dura-Pompen -of van een met haar direct of indirect gelieerde onderneming- er toe te bewegen in dienst te treden bij (een onderneming van) de klant dan wel bij een andere werkgever.

14.2. In geval van schending door de klant van dit artikel, verbeurt de klant aan Dura-Pompen een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien de door Dura-Pompen geleden schade hoger zou zijn dan de verbeurde boete, kan Dura-Pompen in plaats van de boete aanspraak maken op betaling van de volledige en werkelijk geleden schade.

15. Geschillen en toepasselijk recht

15.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

15.2. Op een met Dura-Pompen gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.

15.3. De Rechtbank te Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen die direct of indirect betrekking hebben op enige overeenkomst of rechtshandeling waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

15.4. Voor zover de in deze voorwaarden aangewezen rechter, ingeval van een overeenkomst met een consument (niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) niet relatief bevoegd is, dan is die klant gerechtigd om binnen één maand nadat Dura-Pompen zich schriftelijk op dit artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet relatief bevoegde rechter.