PRIVACY VERKLARING

Datum verklaring: 01-07-2019
Dura Pompen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons bedrijf:

Dura Pompen
De Bult 5
8426 SK  Appelscha
Tel: 085-0703771
Email: info@dura-pompen.nl

Waarom deze verklaring?
Dura Pompen hecht grote waarde aan het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. In deze verklaring staat hoe persoonsgegevens worden verzameld, waarom deze worden verzameld en wat er mee wordt gedaan. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Dura Pompen verwerkt persoonsgegevens van:

 • Contactgegevens (potentiële) opdrachtgevers
 • Contactgegevens leveranciers van diensten en producten
 • Bezoekers website

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, incl. bewaartermijnen:

Persoonsgegevens Bewaartermijn
 • Voor- en achternaam
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Adresgegevens
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Telefoonnummer
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • E-mailadres
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Locatie voor uitvoeren werkzaamheden
Minimaal 2 jaar na laatste contact
 • Bankrekeningnummer
Minimaal 7 jaar na laatste contact vanwege fiscale bewaarplicht
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
Minimaal 2 jaar na laatste contact

Dura Pompen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moeten bewaren. Indien het gaat om de administratie, zoals de debiteuren- en crediteurenadministratie en de in- en verkoopadministratie zijn wij verplicht deze gegevens minimaal 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst.

Doel en grondslag:
Dura Pompen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen en grondslagen:

Doel gegevensverwerking: Grondslag gegevensverwerking
 • Het aanbieden en uitvoeren van diensten
Uitvoeren overeenkomst
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Uitvoeren overeenkomst
 • Het afhandelen van uw betaling
Uitvoeren overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
Uitvoeren overeenkomst bij klanten, gerechtvaardigd belang (marketingbelang) bij potentiële klanten.
 • Uitvoeren van boekhouding volgens eisen van de Belastingdienst
Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden
Wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan deelt Dura Pompen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met derden. Dit kan voorkomen bij de inhuur van onderaannemers, ZZP’ers, uitzendkrachten of inhuren van postbezorgers. 

In beginsel worden persoonsgegevens alleen gedeeld als dit nodig is voor de uitvoering van een contract ingeval wij of een derde een rechtmatig belang hebben bij de doorgifte, of wanneer u toestemming hebt gegeven. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Dura Pompen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met onze accountant en salarisverwerker zodanig omschrijven als van toepassing is.

Verder delen wij alleen persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke verplichting geldt, zoals bijvoorbeeld het registeren van het BSN in het kader van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Cookies
Dura Pompen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Privacy medewerkers
Dura Pompen heeft privacy hoog in het vaandel staan. Alleen medewerkers die vanwege hun functie toegang moeten hebben tot persoonsgegevens zijn belast met het verwerken daarvan.

Beveiliging
Dura Pompen neemt de bescherming van persoonsgegeven serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via bovenstaande gegevens of direct via telefoon of e-mailadres

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware op onze devices
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding (TLS).

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dura Pompen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dura-pompen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dura Pompen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht te openbaren
Dura Pompen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Dura Pompen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/ proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Vragen
Heeft u toch nog vragen over deze privacyverklaring? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens:

Dura Pompen
De Bult 5
8426 SK  Appelscha
Tel: 085-0703771
Email: info@dura-pompen.nl